Begraafplaats

De Stichting in kort bestek

Object | Particuliere begraafplaats, gelegen achter de NH kerk in Kapel-Avezaath. Gesticht in 1854 op kosten van Matthias Johannes Versteegh (1791-1859), dijkgraaf van Neder-Betuwe enz. Bestemd voor zijn echtgenote, hemzelf en hun wettige nakomelingen. Kadastraal bekend gemeente Tiel sektie N nummer 538, groot elf aren en zestig centiaren. Tot de eigendom behoort ’het recht van bepoting langs den weg zoover de begraafplaats strekt’.

Eigendom | De rechtsopvolgers van M.J. Versteegh hebben de begraafplaats als ervengemeenschap beheerd. Door uitsterving vertegenwoordigde sinds 1972 nog slechts één nazaat de ’Erven Versteegh’. Bij akte van verjaring is de eigendom op haar overgegaan, waarna zij deze in 1994 kon overdragen aan de Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh.

Stichting | De Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh is opgericht bij notariële akte d.d. 16 mei. Zij heeft ten doel ’het beheren en instandhouden van de […] particuliere begraafplaats […] te Kapel-Avezaath’. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ’het instandhouden van de bestemming […] als begraafplaats’.

Gebruik | De begraafplaats telt 39 grafplekken, waarvan er twee niet zullen worden uitgegeven. De laatste begraving vóór de eigendomsoverdracht vond plaats in 1985. In augustus 2005 werden twee asbussen bijgezet in een urnenkelder. In december 2011 vond nog een teraardebestelling plaats, waarna er geen grafplekken meer in reserve zijn.

Instandhouding | Het motief voor de oprichting van de Stichting was het redden van de ondergang van de begraafplaats, waaraan sinds de jaren vijftig geen conserverend onderhoud meer was gepleegd. Op grond van het restauratieplan van de Stichting i.o. is het object in maart 1993 op de monumentenlijst van de gemeente Tiel geplaatst en werden de restauratie- kosten subsidiabel verklaard. Eigen kapitaal verkreeg de Stichting uit een legaat dat in 1972 voor het onderhoud van de begraafplaats was bestemd. Direct na het passeren van de stichtingsakte is de subsidie uitgekeerd en kon de sloop beginnen.

De Stichting voert het wapen dat de grafsteen van Matthias Johannes Versteegh en zijn echtgenote Gerarda Jacoba van Rijnberk siert. Het is een zogenaamd alliantiewapen, dat de wapenschilden van de beide families verenigt; links het wapen van de familie Versteegh, daarnaast dat van de Van Rijnberks. De schildhouders zijn griffioens, dieren die alleen voorkomen in het rijk der fabelen.

Restauratie | De restauratie behelsde sloop en herstel van het metselwerk van de grondmuur en reparatie van het daarop staande sierhek, rechtleggen van de zerken en, aan alles voorafgaand, het verwijderen van grote hoeveelheden opslag en onkruid. Zoveel mogelijk is het werk uitgevoerd door vrijwilligers uit de kring van het bestuur. Najaar 1999 werd de restauratie als voltooid beschouwd.

Onderhoud | Het lopende onderhoud betreft thans voornamelijk ’tuinonderhoud’ en, indien noodzakelijk, het snoeien van bomen. Schilderwerk (hekken) wordt in een meerjarige cyclus uitgevoerd. Recent zijn 22 jonge taxussen geplant ter visuele afscherming van de bungalow op het belendende kavel. Alles wordt, voorzover doenlijk, gedaan door eigen mensen. De gemeente Tiel heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de bomen in de wegbermen op zich genomen.

Financiën | Na voltooiing van de restauratie beschikt de Stichting nog over een betrekkelijk gering kapitaal. Een kleine kring van donateurs dekt met jaarlijkse of incidentele bijdragen de kosten van het lopende onderhoud.

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh
Statutair gevestigd te Tiel
Secretariaat: Sandra Laane-van Geen, Ghyseland 136, 3161 VK Rhoon, e-mail laanevangeen@gmail.com
De instandhouding van de begraafplaats kan worden gesteund door overmaking van een gift of donatie naar rekening nr NL96 ABNA 0538 1162 26 t.n.v. Begraafplaats Erven Versteegh.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief-.-stichting-nr.-10-najaar-2021.pdf

kapelavezaath.info