Westelijke ontsluitingsweg tussen Tiel en A15

Informatiebijeenkomsten planMER en haalbaarheidsonderzoek westelijke ontsluitingsweg tussen Tiel en A15

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de bestaande wegen naar en van Tiel. Om de stad en de dorpen goed bereikbaar te houden is een nieuwe weg of verbetering van de bestaande weg nodig. In opdracht van de gemeente onderzoekt Advies en ingenieursbureau Movares verschillende alternatieven. Op donderdag 22 september 2022 zijn er twee informatiebijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. 

Bereikbaarheid van de stad en de dorpen is één doel. Andere doelen zijn het zoveel mogelijk voorkomen van sluipverkeer en minder vrachtverkeer over de smalle wegen in het buitengebied. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede.  

Onderzoek naar effecten en haalbaarheid van vijf alternatieven

Vorig jaar was de eerste stap van het haalbaarheidsonderzoek, de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD). Daaruit zijn, naast verbeteren van de bestaande route, ook vier mogelijk nieuwe tracés naar voren gekomen. Deze vormen samen vijf alternatieven die we verder gaan onderzoeken:

  1. Verbeteren van de N835, de provinciale weg van en naar de A15;
  2. Een nieuw tracé aan de noordkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  3. Een nieuw tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  4. Een nieuw tracé door het gebied aan de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  5. Een nieuw tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9. Dat verder evenwijdig loopt aan de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Movares onderzoekt alle alternatieven in een milieueffectrapportage voor een plan, een planMER- onderzoek. Hierin vergelijken we de gevolgen en haalbaarheid van de alternatieven met elkaar. Denkt u hierbij aan milieu, flora en fauna, archeologie enzovoort. Het doel is om zo tot een voorkeursalternatief te komen.

Informatiebijeenkomsten

Het onderzoek wordt door Movares in nauwe samenwerking met gemeente uitgevoerd. En daarbij willen wij graag gebruik maken van de gebiedskennis van inwoners, ondernemers en andere partijen. 

Op 22 september organiseren we samen met Movares twee informatiebijeenkomsten in de aula van het Lingecollege, locatie Heiligestraat.

Het eerste half uur van de bijeenkomst is er een algemene uitleg over de stand van zaken, de aanstaande onderzoeken, de beoordelingen en de participatie. Daarna kan iedereen persoonlijk of in kleine groepen kort in gesprek met medewerkers van de gemeente en Movares over de thema’s.

Graag aanmelden

Per bijeenkomst is plaats voor 100 personen. Zo hebben alle aanwezigen de kans om individuele vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en Movares. Daarom vragen we om aan te melden. Aanmelden kan zo:    

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst bijgehouden. Zijn er meer aanmeldingen dan 100 voor de bijeenkomst dan ontvangt iedere aanmelder die daarna komt hierover bericht. LET OP: Zonder aanmelding kunnen we toegang tot de bijeenkomst niet garanderen.   

Adviestafels en digitaal platform voor participatie

Op de informatiebijeenkomst lanceert Movares een digitaal platform. Hierop delen gemeente en Movares informatie en kan iedereen reacties achter laten. In de periode na de informatiebijeenkomsten start ook een adviestafel. Deze adviestafel bestaat uit een selecte groep belangstellenden. De adviestafel denkt in een paar sessies mee over de planvorming. 

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang, planning en het proces staat op www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg

kapelavezaath.info