De dorpsraad is een stichting die zich ten doel stelt de leefbaarheid in Kapel-Avezaath op allerlei gebied zo veel en zo goed mogelijk te behartigen en te bevorderen. Sinds de oprichting in december 2007 is de dorpsraad in ons dorp actief. In deze periode is er al veel bereikt! In overleg met de gemeente is bijvoorbeeld het dorpsplein gerealiseerd met banken, tennistafel, jeu-de-boulesbaan en het beeld van Coen Kaayk. Ook is, dankzij de inspanningen van de dorpsraad, het voetpad aan de Zoelensestraat aangelegd.

Het doel van alle activiteiten van de dorpsraad is het behouden en vergroten van de leefbaarheid in Kapel-Avezaath. In kleine dorpen komt dit aspect steeds meer onder druk te staan. Enerzijds door het verminderen van voorzieningen als basisschool, openbaar vervoer, winkels, etcetera. Anderzijds door een zich terugtrekkende overheid waardoor mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen worden en afhankelijk worden van hun directe omgeving.

De dorpsraad meent dat de leefbaarheid van Kapel-Avezaath gekenmerkt wordt door de vitaliteit van ons dorp. De vitaliteit wordt in dit verband bepaald door de aanwezigheid van dorpsfaciliteiten en –ontwikkelingen, de sociale omgang met elkaar en de wijze waarop zorg en welzijn georganiseerd is.

Leden (per 1 nov 2022)

De dorpsraad bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners en leden:

Margot en Anneke Derksen.

Ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van de dorpsraad of een van de werkgroepen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer je inhoudelijk meer wilt weten over de stichting de Dorpsraad, kun je de statuten downloaden.

Download hier de statuten (PDF)

Dorpsgesprek

De dorpsraad organiseert eenmaal per jaar een bijeenkomst Kijk in de Wijk. Hierbij zijn ook één of meer afgevaardigden van de gemeente Tiel aanwezig. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld om aandacht te vragen voor alles wat hun aangaat in dit dorp. De dorpsraad beziet of zij naar aanleiding van deze inbreng iets kan betekenen, of dat één en ander wordt onder gebracht bij een andere partij zoals bijvoorbeeld de Bel en Herstellijn van de gemeente Tiel.

Het dorpsgesprek wordt aangekondigd op deze website, maar ook in de lokale kranten zoals de Zakengids.

Bel en herstellijn

Voor meldingen op het gebied van groen (onderhoud), zwerfvuil, defecte straatverlichting, reiniging, bekladding (graffiti) en het onderhoud aan wegen. Ook kun je hier terecht wanneer je last hebt van vleermuizen en steenmarters in huis, of bij problemen aan het riool. De bel en herstellijn is bereikbaar onder telefoonnummer 0344 63 75 55.

Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan

De basis van de activiteiten van de dorpsraad is het Dorpsontwikkelingsplan uit 2016. Elk jaar wordt gekeken welke onderwerpen op de agenda moeten of kunnen en welke zaken er gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van het onderwerp wordt er een werkgroep samengesteld met betrokken dorpsbewoners In de werkgroep wordt gebrainstormd, plannen uitgewerkt en stappen ondernomen om de doelen te realiseren. Elk bestuurslid van de dorpsraad is contactpersoon voor een van de werkgroepen en sluit aan wanneer gewenst. De terugkoppeling aan de dorpsraad vanuit de werkgroepen gebeurt dmv notulen.

Er zijn inmiddels een aantal vaste werkgroepen die voortgekomen zijn uit het Dorpsontwikkelingsplan.

Overige taken Dorpsraad

De dorpsraad is het aanspreekpunt voor dorpsbewoners, de wijkregisseur, verenigingen en ondernemers. Er is regelmatig overleg met de wijkregisseur vanuit de gemeente Tiel en de wijkagent. De dorpsraad wil graag een toegankelijk contactpunt zijn voor dorpsbewoners die mee willen denken over mogelijkheden in ons dorp of zoekende zijn waar ze met vragen terecht kunnen.

Financiën

Vanuit de gemeente is er een wijkbudget beschikbaar. De besteding hiervan moet te goede komen van de leefbaarheid in het dorp. Dit gaat in overleg met de wijkregisseur. Het is van belang dat er concrete plannen liggen inclusief offertes voordat het budget wordt uitgekeerd. 

Bereikbaarheid

De leden van de dorpsraad zijn bereikbaar via mail: dorpsraad@kapelavezaath.info

kapelavezaath.info