De dorpsraad is een stichting die zich ten doel stelt de leefbaarheid in Kapel-Avezaath op allerlei gebied zo veel en zo goed mogelijk te behartigen en te bevorderen. Sinds de oprichting in december 2007 is de dorpsraad in ons dorp actief. In deze periode is er al veel bereikt! In overleg met de gemeente is bijvoorbeeld het dorpsplein gerealiseerd met banken, tennistafel, jeu-de-boulesbaan en het beeld van Coen Kaayk. Ook is, dankzij de inspanningen van de dorpsraad, het voetpad aan de Zoelensestraat aangelegd.

Het doel van alle activiteiten van de dorpsraad is het vergroten van de leefbaarheid in Kapel-Avezaath. In kleine dorpen komt dit aspect steeds meer onder druk te staan. Enerzijds door het verminderen van voorzieningen als basisschool, openbaar vervoer, winkels, etcetera. Anderzijds door een zich terugtrekkende overheid waardoor mensen steeds meer op zichzelf worden geworpen en afhankelijk worden van hun directe omgeving.

De dorpsraad meent dat de leefbaarheid van Kapel-Avezaath gekenmerkt wordt door de vitaliteit van ons dorp. De vitaliteit wordt in dit verband bepaald door de aanwezigheid van dorpsfaciliteiten en –ontwikkelingen, de sociale omgang met elkaar en de wijze waarop zorg en welzijn georganiseerd is.

Wanneer de dorpsraad praat over vitaliteit, dan heeft zij het over thema’s als: welbevinden, geluk, eenzaamheid, veiligheidsgevoel, bereikbaarheid/openbaar vervoer, basisvoorzieningen zoals buurtsuper en basisschool, buurthulp, bouwen voor ouderen en betrokkenheid met de directe omgeving.

De dorpsraad bestaat uit een club enthousiaste bewoners en leden:

Cor Oostveen (voorzitter) en Olof Kooij (secretaris), Judith de Groot en Ruben de Wit.

Wanneer je inhoudelijk meer wilt weten over de stichting de Dorpsraad, kun je de statuten downloaden.

Download hier de statuten (PDF)

Dorpsgesprek

De dorpsraad organiseert eenmaal per jaar een dorpsgesprek en/of wijkschouw in de vorm van een fietstocht door het dorp. Hierbij zijn ook één of meer afgevaardigden van de gemeente Tiel aanwezig. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld om aandacht te vragen voor alles wat hun aangaat in dit dorp. De dorpsraad beziet of zij naar aanleiding van deze inbreng iets kan betekenen, of dat één en ander wordt onder gebracht bij een andere partij zoals bijvoorbeeld de Bel en Herstellijn van de gemeente Tiel.

Het dorpsgesprek wordt aangekondigd op deze website, maar ook in de lokale kranten als de Zakengids en de Stad Tiel.

Het laatste dorpsgesprek vond plaats op 19 november 2015. Van deze bijeenkomst zijn nog geen notulen beschikbaar. Het vorige dorpsgesprek dateert van 13 november 2014.

Bel en Herstellijn

Voor meldingen op het gebied van groen (onderhoud), zwerfvuil, defecte straatverlichting, reiniging, bekladding (graffiti) en het onderhoud aan wegen. Ook kun je hier terecht wanneer je last hebt van vleermuizen en steenmarters in huis, of bij problemen aan het riool. De bel en herstellijn is bereikbaar onder telefoonnummer 0344 63 75 55.

Hieronder vinden jullie een weergave van de vergaderingen die we gevoerd hebben in de maanden januari t/m september 2016.

FINANCIEN

De dorpsraad heeft met 2 financiële stromen te maken, te weten: het eigen budget en het geoormerkte budget ten behoeve van het Dorpsontwikkelingsplan. Voor het eerste onderdeel legt de penningmeester periodiek verantwoording af aan het Dorpsraad bestuur; voor het 2e deel wordt nauw contact gehouden met de budgetbeheerder van de Dorpsplanwerkgroep.

Per 1 oktober is de stand van zaken, dat beide budgetten goed onder controle zijn en er geen onverwachtse negatieve verandering te verwachten is. De gemeente wordt, volgens afspraak, ook periodiek geïnformeerd over de budgetstand voor het DOP.

VERDELING ORGANISATIE OVER BESTUURSLEDEN

Het idee is dat elk bestuurslid een linking pin is naar/met één of twee van de organisaties in het dorp om zo verbinding en dialoog te creëren. Er wordt voorgesteld om dit idee in te bedden in het dorpsontwikkelingsplan. Ook daarin zit de link met de bestaande organisaties. In de werkgroepen worden alle verenigingen en stichtingen immers uitgenodigd. Besloten wordt om dit af te wachten en nu niet als bestuur op eigen houtje te gaan acteren.

 STAND VAN ZAKEN KLEINE SCHOLEN IN TIJDEN VAN KRIMP

De secretaris licht toe dat de MR Hoge Hof heeft gesproken met MR de Waaijer in Wadenoijen. De inhoudelijke terugkoppeling volgt nog en zal Miranda doorsturen.  Tevens is er een avond geweest over een nieuw op te richten integraal kindcentrum. Voorzitter werkgroep heeft gehoord dat Basisburen financiële problemen heeft en hij vraagt zich af of en hoe dit doorwerkt in de plannen.  Tevens benoemt secretaris dat zij teleurgesteld is over de wijze waarop een zorgvuldig geschreven artikel aangepast is geredigeerd en geplaatst in de krant.

ONDERHOUD ZOELENSE PAD

Toezicht op uitvoering en onderhoud van het pad is belabberd. Hiertoe heeft de voorzitter van de Dorpsraad een email gestuurd aan de wijkregisseur met als doel dat er op korte termijn onderhoud (maaien bermen) wordt gepleegd aan het pad en structurele oplossingen te bedenken voor het onderhoud.

BEGRAAFPLAATSONDERHOUD/BOMEN/STAND PAD BEGRAAFPLAATS

De voorzitter heeft met een gemeenteambtenaar een gesprek gehad betreffende het onderhoud van de begraafplaats. De vraag die in dit gesprek aan de orde kwam was of de bewoners van dorp het onderhoud aan de begraafplaats op zich zou willen nemen. De aanleiding van de vraag was dat de gemeente uit kostenoverweging activiteiten zou willen afstoten aan de burgers. De dorpsraad stemt hier niet mee in vanwege het feit dat het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen een duidelijke taak is van de gemeente. Daarnaast dient een begraafplaats op een periodieke manier onderhouden te worden door gespecialiseerde bedrijven dat niet door burgers uitgevoerd kan worden.

ONDERHOUD BIJ DE WADI ‘RICHTERSHOF’

De heg bij de Wadi zou gaan onderhouden worden door circa 50% van de bewoners die wonen aan de Richtershof. Gelet op het feit dat het verloop aan de Richtershof het laatste jaar relatief groot is, zal dit percentage vermoedelijk verschuiven naar circa 30%. Het voorstel is om dit te monitoren.